Cestujeme|20.02.2018|11:32
Národný park České Švajčiarsko

Národný park České Švajčiarsko bol vyhlásený 1. januára 2000 a má rozlohu vyše 80 kilometrov štvorcových. Vznikol vyčlenením najcennejších častí Chránenej krajinnej oblasti Labské pieskovce. Územie leží v centre pieskovcovej oblasti, ktorá spoločne s nadväzujúcou Chránenou krajinnou oblasťou Labské pieskovce a nemeckou časťou Národného parku Saské Švajčiarsko predstavuje najrozsiahlejšie územie s pieskovcovým reliéfom v strednej Európe. Územie Českého Švajčiarska sa nachádza na severe Čiech pri štátnej hranici s Nemeckom. Administratívne sa územie zaraďuje do Ústeckého kraja (okresu Děčín), pričom časť vonkajšej zóny spadá do kraja Libereckého (okresu Česká Lípa). Národný park České Švajčiarsko obklopujú Chránená krajinná oblasť Labské pieskovce na severe a juhu a Chránená krajinná oblasť Lužické hory na východe – a tvoria tak prirodzené ochranné pásmo národného parku.

Najvyšším miestom národného parku je Růžovský vrch (619 m. n. m.) a najnižším zasa kaňon Labe severne od Hřenska (120 m. n. m.), čo je aj najnižšie miesto Česka. V území sa teraz nachádza celkovo osem maloplošných chránených vtáčích území s celkovou plochou 3,46 kilometra štvorcového, ktorá predstavujú 4,3 percenta rozlohy národného parku. Prírodne najcennejšie sú pieskovcové mesta a na ne viazané geomorfologické javy a ekosystémy.

Vodstvo

Celá oblasť Českého Švajčiarska patrí k úmoriu Severného mora. Typické pre ňu je relatívne ochudobnenie na vodné toky spôsobené vysokou priepustnosťou geologického prostredia. Srdce oblasti tvorí rieka Labe, ktorá spolu so svojimi pravobrežnými prítokmi Kamenice a Křinice preteká pieskovcovým kaňonom smerom do Nemecka. Prevažná väčšina významnejších vodných tokov pramení mimo oblasti Českého Švajčiarska.

Geológia

Spolu s nadväzujúcimi národnými parkami Saské Švajčiarsko a Chránená krajinná oblasť Labské pieskovce predstavuje Národný park České Švajčiarsko najrozsiahlejšiu súvislú pieskovcovú oblasť v Európe s veľkým množstvom unikátnych geomorfologických javov. Celkovo osem maloplošných chránených území chráni najvýznamnejšie geomorfologické zaujímavosti, prirodzené lesné porasty, rašeliniská a druhovo bohaté lúky.

Chránené územie

Územie národného parku pokrýva európsky významná lokalita (EVL) sústavy Natura 2000: České Švajčiarsko (predmet ochrany živočíchov: losos atlantský, vydra riečna; hlavný predmet ochrany biotopov: celkovo 10 spoločenstiev, z toho tvoria prevažnú časť lesné spoločenstvá, ďalej skalné vegetácie, vresoviská a jaskyne).

Obyvateľstvo

Oblasť Českého Švajčiarska ako väčšina území tzv. Sudet prešla počas 20. storočia dramatickým úbytkom počtu obyvateľov. Všetky obce v jadrovej aj nárazníkovej zóne majú dnes výrazne menej obyvateľov ako pred cca 100 rokmi. Súvisí to jednak s relatívnym poklesom ekonomického významu územia, ktoré bolo v čase priemyselnej revolúcie najvyspelejšou časťou Čiech, a najmä potom s odsunom nemeckého obyvateľstva po 2. svetovej vojne. Niektoré sídla, ktorých počet obyvateľov sa pred 100 rokmi pohyboval v stovkách, majú dnes len niekoľko obyvateľov. Kým v 12 obciach jadrovej zóny žilo v 2. polovici 19. storočia cez 20-tisíc obyvateľov, v roku 1970 to bolo už len cca 8-tisíc – a v roku 1991 len okolo 7,6-tisíc. Od 90. rokov minulého storočia dochádza naopak k významnému nárastu počtu obyvateľov (počas 14 rokov o 15 percent!).

Ekonomika

Je zrejmé, že stále väčší podiel na ekonomickej prosperite obcí v regióne má mať oblasť cestovného ruchu.

 

Naj "Národného parku České Švajčiarsko:

Najvyšší bod: Růžovský vrch - 619 metrov nad morom

Najnižší bod (ide zároveň o najnižšie položený bod v Česku): Hřensko - 116 metrov nad morom

Najväčší skalný most: Pravčická brána (najväčšia pieskovcová skalná brána v Európe) - dĺžka 26 metrov, výška 16 metrov

Najzaujímavejší skalný útvar: tzv. ohnivec - útvar v tvare slnka, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou vznikol úderom blesku do skaly - České Švajčiarsko je jediné miesto na svete, na ktorom bol ohnivec nájdený

Najvyšší strom: smrek pri zaniknutej osade Zadné Jetřichovice vysoký 54 metrov (jeho vek sa odhaduje na 250 rokov)

Najvzácnejšie lišajník: děratka - tento lišajník nájdeme iba na území severných a východných Čiech a v priľahlej časti Poľska - inde na svete sa nevyskytuje

Najväčší živočích: jeleň európsky

Najvzácnejšie šelma: rys ostrovid

Najvzácnejšie hlodavec: plch záhradný - patrí medzi najvzácnejšie hlodavce Česka, je teda radený medzi tzv. kriticky ohrozené živočíchy

Najvzácnejšie oblasti: Růžák, Ponova lúka, Nad Dolským mlynom, Babylon

Najstaršie doložené osídlenie: sídlisko lovcov strednej doby kamennej z obdobia pred takmer 10-tisíc rokmi; títo ľudia patrili k posledným lovcom Európy

Najnavštevovanejšie turistické ciele: Pravčická brána, tiesňavy riečky Kamenice

Najslávnejšie návštevníci: dánsky rozprávkar Hans Christian Andersen, nemecký maliar Caspar David Friedrich, cisár Jozef II.

Skala s najdlhšou tradíciou horolezectva: Pevnosť alebo Beckstein pri Gabrielinom chodníku - v roku 1888 naň vystúpil Carl Beck s priateľmi, a uskutočnili tak prvý športový výstup na území dnešného Česka.

 

FOTO: Václav Sojka

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan