Zdravý životný štýl|16.10.2017|11:43
Obezita je choroba so všetkými vážnymi dôsledkami

Obezita je chronické ochorenie, ktoré dosahuje epidemické proporcie. Je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov vo všetkých vekových kategóriách. V súčasnej dobe je najrozšírenejím metabolickým ochorením na svete s trvalo vzostupným trendom výskytu a je závažnejším problémom ako podvýživa.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sa medzi rokmi 1980 a 2014 výskyt nadhmotnosti a obezity viac ako zdvojnásobil.  Je predpoklad, že v roku 2030 bude celosvetovo až 3,3 miliardy ľudí trpieť nadhmotnosťou alebo obezitou.

V Európskom regióne (2015) trpelo podľa údajov SZO obezitou 21,5 % mužov a 24,5 % žien. Rovnaká správa SZO uvádza, že výskyt nadhmotnosti u detí do 5 rokov je 12,4%.

Situácia na Slovensku kopíruje celosvetový trend. Podľa  údajov z roku 2012 sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachádza  približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. 7 z desiatich slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a 6 z desiatich slovenských žien rovnakého veku má nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien má obezitu (BMI viac ako 30 kg/m2.  3. stupeň obezity (BMI > 40 kg/m2 ) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie. Alarmujúce údaje máme o náraste obezity v detskej a adolescentnej populácii.

Nadhmotnosť a obezita sú definované ako abnormálne nahromadenie tuku, ktoré vedie k poškodeniu zdravia. Základnou príčinou vzniku nadhmotnosti a obezity je nerovnováha medzi príjmom a výdajom kalórií. Najčastejšie to spôsobuje zvýšený príjem na energiu bohatých jedál s vysokým obsahom tukov a cukrov, väčšie porcie takýchto jedál, konzumácia sladených nápojov a fyzická inaktivita vďaka sedavému spôsobu života. Do úvahy prichádzajú aj ďalšie faktory ako chronický stres, nedostatok spánku alebo užívanie liekov, ktoré vedú k nárastu hmotnosti.

Obezita je predovšetkým choroba, ktorá významne zvyšuje riziko vzniku ďalších závažných zdravotných ochorení a komplikácií. V súčasnosti je známych viac ako 236 ochorení súvisiacich s obezitou a komplikácií obezity (metabolické, štrukturálne, zápalové, degeneratívne a nádorové). Obezita je spojená s 2-násobným zvýšením rizika pre ischemickú chorobu srdca a cievne mozgové príhody, je nezávislým rizikovým faktorom pre srdcové zlyhávanie , rozvoj fibrilácie predsiení. Obezita je spojená s 3-7 násobným zvýšením výskytu cukrovky 2. typu v porovnaní s osobami s normálnou hmotnosťou.  90 % diabetikov 2. typu má  nadhmotnosť alebo obezitu, hovoríme o diabezite. Aj výška krvného tlaku je priamo ovplyvnená hmotnosťou, napríklad pokles hmotnosti o 5 kg vedie k zníženiu systolického krvného tlaku o 4,4 mmHg a ku zníženiu diastolického krvného tlaku o 3,6 mHg. Samozrejme táto úmernosť platí aj opačne (nárast hmotnosti vedie k nárastu krvného tlaku). S obezitou súvisí aj nárast rakovinových ochorení (maternica, prsník, hrubé črevo, prostata). Obezita má vzťah k 2- 7 násobnému zvýšeniu rizika pre chronické obličkové ochorenie a rozvoj konečných štádií obličkových ochorení s dialýzou a transplantáciou obličky. Obezita súvisí s častejším výskytom ochorení tráviaceho traktu (tukovou chorobou pečene – nealkoholový stukovatením pečene, so žlčníkovými kameňmi, akútnym a chronickým zápalom pankreasu, rakovinou pankreasu a hrubého čreva, hemoroidmi, funkčnými poruchami tráviacaeho traktu, gastro-ezofageálnou  refluxnou chorobou. Kožné komplikácie obezity (ekzémy, kvasinkové infekcie) sú tiež časté. Obezita vedie k ochoreniam pohybového aparátu (zvýšená mechanická záťaž podporuje vznik artrózy bedrových, kolenných a členkových kĺbov). Akumulácia tuku v hltane je hlavným rizikovým faktorom pre rozvoj syndrómu spánkového apnoe.

Obezita zohráva dominantnú úlohu v stigmatizácii detí a dospelých osôb, čo vedie k ich diskriminácii a rozvoju depresií a úzkosti.  Obezita zvyšuje riziko depresií o 55 %.

Obezita zapríčiňuje vyššiu chorobnosť a invaliditu, významne zhoršuje kvalitu života a spoločenské uplatnenie obéznych jedincov, významne skracuje dĺžku života. Obezita so svojimi komorbiditami vedie k enormnému nárastu zdravotných a sociálnych nákladov.

Aké sú zdravotné benefity redukcie hmotnosti? Pokles hmotnosti o 5 – 10 % vedie k zníženiu celkovej úmrtnosti o 20 %, k zníženiu úmrtnosti spojenej s cukrovkou 2. typu o 30 %, k zníženiu úmrtnosti v dôsledku nádorových ochorení o 40 %. Pri poklese telesnej hmotnosti o 5 - 10 % sa systolický krvný tlak zníži o 10 mHg,  celkový cholesterol klesne o 15 %, dochádza k poklesu aj triacylglycerolov, u diabetikov 2. typu dochádza k podstatnému zlepšeniu glykemickej triády (glykémie nalačno, glykémie po jedle, glykovaného hemoglobínu). Okrem toho dochádza k zlepšeniu všetkých vyššie uvedených ochorení súvisiacich s obezitou.

 

foto: archív Ľ.F.

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan