Podmienky používania

1. Základné ustanovenia

1.1

Blog.womanman.sk je služba portálu Womanman.sk určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľom Blog.womanman.sk je FF company, s.r.o., Súbežná 3/A, 811 04 Bratislava. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah publikovaný na doméne Blog.womanman.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s blogermi alebo s prevádzkovateľom.

1.2

Súhlas s týmito podmienkami používania je nevyhnutným predpokladom registrácie, založenia blogu a následného aktívneho využívania služieb Blog.womanman.sk.

1.3

Blog je súbor internetových stránok verejne prístupných v rámci služby Blog.womanman.sk vyhradený jednej osobe alebo skupine osôb na tvorbu a publikovanie obsahu. Majiteľom blogu (blogerom) na Blog.womanman.sk môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní tieto podmienky:

 

 • zaregistruje sa na Blog.womanman.sk a poskytne prevádzkovateľovi pravdivé údaje vyžadované pri registrácii (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • pri publikovaní na Blog.womanman.sk, ako aj pri iných činnostiach súvisiacich so službou Blog.womanman.sk, dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Podmienkach používania.

1.4

Na zriadenie blogu nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť služby Blog.womanman.sk širokej verejnosti, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu aj bez uvedenia dôvodu.

1.5

Prevádzkovateľ poskytuje služby Blog.womanman.sk blogerom bezodplatne, rovnako blogeri nemôžu od prevádzkovateľa požadovať odmenu za publikovanie obsahu. Výnimkami sú:

 

 • riadne označené firemné blogy umožňujúce vlastníkovi takého blogu publikovať reklamné informácie (firemný blog je možné založiť len na základe dvojstrannej obchodnej dohody medzi prevádzkovateľom a blogerom)
 • mimoriadne hodnotné blogy, ktorých autorom prevádzkovateľ ponúkol odmenu (v takom prípade je bloger uvádzaný ako spolupracovník prevádzkovateľa)
 • blogy zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí môžu byť za tvorbu obsahu odmeňovaní podľa interných predpisov prevádzkovateľa (blogujúci zamestnanec je povinný na blogu priznať svoj vzťah k prevádzkovateľovi).

1.6

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Blog.womanman.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu podmienok je však povinný blogerov bezodkladne a dostatočne účinnou formou upozorniť.

1.7

Služba Blog.womanman.sk je poskytovaná na doménovej adrese http://blog.womanman.sk a na adresách od nej odvodených (najmä na adresách typu http://nazovblogu.blog.womanman.sk). Služba môže byť dočasne prevádzkovaná aj na alternatívnej adrese v rámci portálu Womanman.sk, najmä na http://novyblog.womanman.sk a http://nazovblogu.novyblog.womanman.sk. Tieto podmienky používania sa v plnej miere vzťahujú aj na blogovacie služby poskytované na alternatívnych doménových adresách v rámci portálu Womanman.sk.

 

2. Ochrana osobných údajov a súkromia

2.1

Bloger nie je povinný zverejniť na blogu svoju skutočnú identitu, hoci prevádzkovateľ tak odporúča urobiť.

2.2

Údaje poskytnuté prevádzkovateľovi pri blogerskej registrácii alebo pri registrácii používateľa vyžadovanej na komentovanie článkov budú použité len na účely prevádzkovania Blog.womanman.sk. Prevádzkovateľ ich nezverejní, neposkytne inej osobe a bude s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Z.z. poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia.

2.3

Kontaktné údaje blogera a používateľa prevádzkovateľ využíva používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ich iným osobám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie aj  zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby, ktoré však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň. Súčasťou správ od prevádzkovateľa môžu byť aj krátke reklamné informácie tretích strán.

3. Autorské práva, zdroje

3.1

Obsah vytvorený a zverejnený blogerom na Blog.womanman.sk je vlastníctvom blogera, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu blogera nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Blog.womanman.sk zverejní. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články na svojmu blogu iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah.

3.2

Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade s autorským zákonom. Musí však uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné uviesť aj odkaz (linku) na citovaný zdroj. Linka však nesmie byť v perexe (krátkom úvode k článku).

3.3

Články by mali byť písané výhradne pre blogy na Womanman.sk. Ak bloger použije článok aj v inom médiu, je vhodné o tom prevádzkovateľa blog.womanman.sk informovať. Platí to aj naopak, ak bloger chce na blogu Womanman.sk publikovať svoj článok, ktorý už zverejnil v inom médiu, mal by mať súhlas príslušného média.

3.4

Bloger nesmie používať vo svojich textoch obrázky z iných internetových stránok, ak mu držiteľ autorských práv nedal súhlas na ich použitie. Ak súhlas má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ fotografia pochádza. Bloger môže do svojich článkov vkladať fotografie zo stránky Womanman.sk vrátane agentúrnych fotografií a ak zdroj uviesť Womanman.sk. Povolenie však platí len pre články na blogu Womanman.sk. Bloger nesmie použité fotografie nijakým spôsobom upravovať.

 

4. Práva a povinnosti blogera

4.1

Bloger slobodne šíri svoje názory, ktoré však nezasahujú do práv tretích osôb. Sám sa však musí podriadiť slobodnej výmene názorov. Nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé či neúplné, ktoré by mohli poškodiť iné osoby.

4.2

Bloger a komentujúci používateľ nesmú zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženského presvedčenia, propagácia nelegálnych strán a hnutí. Zakázaná je aj pornografia, porušovanie Autorského zákona a propagácia obsahu porušujúceho Autorský zákon. Neprijateľný je aj obsah, ktorý hrubým spôsobom znevažuje prevádzkovateľa.

4.3

Bloger nesmie využívať svoj blog na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, pokiaľ mu to nebolo výslovne povolené prevádzkovateľom. Za reklamu sa považuje akékoľvek obrazové, textové či multimediálne komerčné posolstvo, ale aj výzvy na súkromné peňažné zbierky. Reklama nie je povolená ani v komentároch ku článkom.

4.4

Bloger nesmie využívať svoj blog na reklamu politických strán a hnutí. Povolené sú len osobné blogy politikov, vyjadrujúce osobné názory a komentáre. Neprípustné sú logá politických strán a hnutí, propagácia strán a hnutí, ich aktivít, mítingov a zhromaždení, reportáže z nich, výzvy k petíciám, finančným zbierkam, do blogov nepatria ani tlačové správy, oficiálne vyhlásenia, volebné slogany.

4.5

Za porušenie podmienok používania služby sa považuje aj:

 

 • opakované zverejňovanie nehodnotného obsahu, napríklad veľmi krátkych článkov bez informačnej či umeleckej hodnoty
 • zverejňovanie erotických obrázkov
 • zverejňovanie textov, obrázkov a videí, ktoré: obsahujú vulgarizmy, zvlášť v titulkoch a perexoch, propagujú násilie ako riešenie konfliktov, užívanie drog, urážajú konkrétne osoby
 • zverejňovanie tlačových správ, prezentačných materiálov
 • zverejňovanie textov, ktoré propagujú politické strany, vyzývajú k voľbe konkrétnych ľudí a strán, propagujú verejné akcie, komerčné aktivity, petície a finančné zbierky (texty o neziskových akciách a charitatívnych podujatiach môže prevádzkovateľ po predchádzajúcej konzultácii povoliť)
 • zverejňovanie textov, ktoré sú odkazmi iným blogerom, ktoré sú úvahami o nich, o kvalite ich článkov, ktoré komentujú diskusie pod článkami, oznámenia o ukončení blogovania
 • zverejňovanie textov, ktoré obsahujú sťažnosti na prevádzkovateľa a jeho služby, ktoré sa riešia interne – mailom
 • zverejňovanie textov, ktoré sú len odkazmi, pozdravmi či upozorneniami na iný obsah
 • neúmerné obťažovanie (spamovanie) ostatných blogerov a používateľov
 • zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu Blog. womanman.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Blog. womanman.sk
 • pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi
 • zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za inú osobu)
 • zverejňovanie nepravdivých alebo neúplných informácií, ktoré by mohli poškodiť iné osoby alebo subjekty
 • zverejňovanie osobnej korešpondencie bez výslovného súhlasu dotknutej strany s takým zverejnením
 • rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného priznania dodatočných zmien priamo v článku
 • zmeny dátumu článku po jeho uverejnení s úmyslom zobraziť ho znovu na popredných miestach a zvýšiť si tak čítanosť článku
 • bezdôvodné vymazávanie či zneprístupňovanie už publikovaných článkov
 • vymazanie celého obsahu blogu bez konzultácie s prevádzkovateľom (bloger môže o zrušenie blogu požiadať administrátora, o obnovu blogu alebo novú registráciu však môže požiadať najskôr po 6 mesiacoch od zrušenia pôvodného).

4.6

Bloger nemá automaticky nárok na umiestnenie svojich článkov na titulnej strane blog.womanman.sk. Prevádzkovateľ môže z titulnej strany stiahnuť článok alebo všetky články blogera v prípade, že text porušuje pravidlá, obsahuje reklamu vrátane politickej a to aj bez upozornenia a uvedenia dôvodu.

4.7

Bloger nemá žiaden pracovno-právny vzťah s prevádzkovateľom a nemá tak právo vydávať sa za zamestnanca či redaktora vydavateľstva FF company, s.r.o.

 

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

5.1

Prevádzkovateľ je povinný maximálne využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti Blog.womanman.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb. Používateľ nemá nárok na akéhokoľvek úhradu škody spôsobenú používaním Blog.womanman.sk.

5.2

Prevádzkovateľ je oprávnený využívať obsah vytváraný blogerom týmito spôsobmi:

 

 • na prevádzku služby Blog.womanman.sk (bez nároku na odmenu pre blogera)
 • na propagáciu služby Blog.womanman.sk v médiách vlastnených prevádzkovateľom aj v médiách iných strán  (bez nároku na odmenu pre blogera)
 • uverejňovať obsah vytvorený blogerom v online médiách vydávaných prevádzkovateľom (ak prevádzkovateľ použije celý článok ako ucelené autorské dielo, blogerovi prináleží autorský honorár podľa platného sadzobníka vydavateľstva).

5.3

Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Blog.womanman.sk reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného pre obsah vytváraný blogerom (nad, pod alebo vedľa stránky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje umiestňovať a zobrazovať reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená od obsahu vytváraného blogerom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi reklamou a blogerom.

5.4

Diskusiu pod článkami spravuje prevádzkovateľ. Bloger môže požiadať prevádzkovateľa o vymazanie vulgárnych, urážlivých a nepravdivých diskusných príspevkov a vo výnimočných prípadoch aj o stiahnutie celej diskusie. Bloger môže diskutovať pod článkami iných blogerov aj pod všetkými článkami na stránkach prevádzkovateľa, ale je povinný dodržiavať pravidlá diskusie. Prevádzkovateľ v prípade ich porušovania môže blogerovi dočasne či trvalo blokovať prístup do diskusií, aj keď bude blogerov blog plne funkčný.

5.5.

Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Blog.womanman.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Blog.womanman.sk používateľom, ktorí porušili podmienky používania (zvlášť po predchádzajúcom upozornení). Bloger má právo získať všetky texty, ktoré na svojom blogu zverejnil. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu a blog používateľa, ktorý po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nezverejnil žiadny obsah vo forme článkov.

5.6

Prevádzkovateľ je povinný propagovať službu Blog.womanman.sk v rámci portálu Womanman.sk ako celok. Propagácia obsahu jednotlivých blogerov na stránkach Womanman.sk je vecou prevádzkovateľa, ktorý sa môže rozhodnúť propagovať iba obsah vybraných blogerov alebo vybrané články.

V Bratislave, 1. januára 2013

Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan