Media|14.09.2018|16:59
Šesť dôvodov, prečo tradičné spôsoby učenia angličtiny nefungujú

Dôležitosť druhého jazyka si uvedomuje stále viac ľudí, dokonca sa posilňuje aj jeho výučba v školských osnovách. V mnohých krajinách sa deti začínajú učiť po anglicky okolo veku 6 rokov, pričom povinné testovanie na konci strednej školy obsahuje aj testy z jej porozumenia a gramatiky. A to už nehovoríme o štúdiu vedy, technológie alebo medicíny na univerzitnej úrovni, ktoré je bez adekvátnej znalosti angličtiny, skutočne problematické. Celý tento systém len podčiarkuje dôležitosť kladenú na angličtinu alebo na učenie sa akéhokoľvek druhého jazyka, ktoré je v takejto situácii v triedach odsúdené na neúspech. Tu je 6 dôvodov, prečo:

Dôvod 1: Od študentov sa očakáva, že zvládnu všetky aspekty jazyka súčasne. Namiesto toho, aby najskôr absorbovali zvuky jazyka tak, ako bábätko nasáva svoj materinský jazyk, od 6-7-ročného dieťaťa sa očakáva počúvať zvuky, pozerať na symboly (písmená), ktoré môžu byť z úplne odlišnej abecedy, učiť sa abstraktné pravidlá gramatiky, ktoré sú proti zdravému rozumu a mätúce, a nejako prekľučkovať všetkými týmito odlišnými mozgovými činnosťami naraz. Počúvanie, porozumenie, čítanie, písanie a ústna reprodukcia týchto nových, no najmä cudzích zvukov sú všetko rozdielne zručnosti.

Je dôležité, aby si najskôr deti naladili svoje uši na jazyk počúvaním, potom rozprávali a až potom čítali a písali. Je to prirodzený postup vecí v materinskom jazyku. Malo by to byť tiež poradie pri učení druhého, tretieho či štvrtého jazyka.

Dôvod 2: Študenti nedostávajú dosť individuálneho priestoru na rozprávanie. Rozprávanie v cudzom jazyku predstavuje sofistikovanú a jemnú súhru vokalizácie a počúvania. Počúvame sami seba a dynamicky tomu prispôsobujeme naše úsilie. Vo väčšine tradičných tried sú študenti vyzvaní opakovať či recitovať v skupinách – je to zložitejšie jednak pre učiteľa, ktorý nepočuje individuálne hlas študenta, ale čo je ešte škodlivejšie, ani študent nepočuje svoj vlastný hlas. Čas, kedy hovorí len jeden študent na druhého či na učiteľa, je extrémne limitovaný. Je pritom dosť bežné, že malá hŕstka “vyvolených” študentov dominuje vždy, keď je k dispozícii čas na rozprávanie. Hanbliví a neistí študenti ustupujú do pozadia a môžu sa tak učiť angličtinu roky bez toho, aby vôbec dostali možnosť počuť sa rozprávať po anglicky.

Dôvod tri: Študenti nedostávajú dosť priamej spätnej väzby. V typickej triede s 20 až 30 študentmi učiteľ nemá čas pracovať s každým individuálne. Od študentov sa očakáva opakovať veci v skupinách, čo umožňuje tým plachejším predstierať účasť. Dokonca aj v školských systémoch s pokročilými jazykovými učebnými pomôckami a multimediálnymi tréningami, môžu študenti pracovať bez toho, aby učiteľ priamo sledoval ich zlepšovanie.

Dôvod štyri: Výslovnosť trpí. Je nedostatok rodených anglicky hovoriacich učiteľov, navyše v mnohých krajinách môžu v bežných školách angličtinu vyučovať učitelia, ktorí tento jazyk učia bez potrebnej atestácie či prešli z iného jazyka, napríklad ruštiny. Ich angličtina s ťažkým prízvukom tak vôbec nepomáha študentom zvládnuť správnu výslovnosť.

Dôvod päť: Zábrany vedú k zlyhaniu. Starší študenti bývajú plachí alebo dokonca bojazliví hovoriť v tradičnej triede. Aj keď písomné testy zdôrazňujú čítacie porozumenie a schopnosť písať, školské systémy po celom svete chrlia absolventov, ktorí vedia čítať po anglicky na stredoškolskej úrovni (alebo lepšej), ale nie sú schopní spýtať sa na cestu či objednať si v reštaurácii. Úzkosť pri odpovediach nie je v bežných triedach neobyčajná, ale je viditeľne zjavnejšia ako pri iných predmetoch. Opakovaný neúspech zabaliť niečí jazyk do zložitého cudzieho zvuku alebo vydolovať slovnú zásobu a súčasne použiť správnu gramatiku zapríčiňuje, že veľa študentov si k cudziemu jazyku vytvorí averziu.

Dôvod šesť: Tradičný edukačný model sa sústreďuje na opravovanie. Tradičné vzdelávanie dáva veľký dôraz na rutinné memorovanie. Úspech študenta často závisí od schopnosti chrliť fakty. Spätná väzba je zvyčajne limitovaná na opravovanie, čiže čo je nesprávne v domácej úlohe alebo v teste. S dôrazom na hľadanie chýb, študenti cudzieho jazyka (už trpiaci úzkosťou z odpovedania) sa boja rozprávať zakaždým, ako otvoria ústa.

Všetkých týchto šesť dôvodov pôsobí proti získaniu úspešných, plynulých jazykových zručností používania cudzieho jazyka. Podpriemerné výsledky anglických testov v mnohých krajinách potvrdzujú zásadné zlyhanie tejto tradičnej vyučovacej metódy učenia cudzích jazykov. Náprava je však jednoduchšia, než by ste si mysleli.

Aj vaše dieťa sa môže naučiť angličtinu prirodzene a jednoducho a na úrovni materinského jazyka. Hodiny angličtiny Helen Doron prebiehajú kreatívnou formou a zapojením všetkých zmyslov dieťaťa. Na krúžkoch angličtiny Helen Doron deti robia aj cvičenia Brain Jog – ide o rozcvičku mozgu, ktorá kopíruje vek detí a charakter daného kurzu. „V deťoch podnecujeme kreativitu, čím sa zlepší ich jemná aj hrubá motorika, rozšíria sa im komunikačné schopnosti aj koncentrácia, budú trpezlivejšie a čo je najdôležitejšie – vďaka týmto zručnostiam budú deti sebavedomejšie,“ hovorí Katalin Deák, metodologička angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov a dodáva „Na každú vekovú kategóriu aj jazykovú úroveň máme pripravené špeciálne výučbové materiály, stačí sa len prihlásiť na ukážkovú hodinu zadarmo a osobne sa presvedčiť.“

Ak práve premýšľate, aké voľnočasové aktivity by boli popri škole pre vaše dieťa vhodné, prečo medzi ne nezaradiť aj krúžok angličtiny Helen Doron a neuľahčiť tak svojmu dieťaťu jej znalosť, ktorá preň bude o pár rokov tak či tak povinná – nielen v škole, ale aj v práci? Znalosť viacerých rečí deťom rozšíri nielen ich slovnú zásobu, no zároveň im v budúcnosti sprístupní viac príležitostí v osobnom aj v pracovnom živote. A to stojí za to!

 

Benefity výučby na kurzoch Helen Doron

  1. Prirodzené prijatie druhého jazyka až na úroveň materinského jazyka
  2. Pozitívna motivácia bez nátlaku a skúšania
  3. Ľahká a prirodzená komunikácia v angličtine, získanie Cambridge certifikátu
  4. Pesničky, rytmus a rým uľahčujú zapamätanie slov, fráz a štruktúr
  5. Slovná zásoba sa rozvíja postupne, fixuje sa kontinuálne a trvale
  6. Brain Jog – gymnastika mysle podporuje myslenie a koordináciu
  7. Motivácia učiť sa, pretože sa deti na hodinu tešia
  8. Rozvoj správnej výslovnosti a pamäte
  9. Zdokonalenie kognitívnych, grafomotorických zručností a tvorivého myslenia
  10. Učenie k trpezlivosti, sebavedomá komunikácia s inými ľuďmi

 

Zdroj fotografií: Helen Doron English

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan