„O diabetikov by sa mali starať diabetológovia,“ tvrdí Zväz diabetikov Slovenska, ktorý pozorne sleduje situáciu v jednotlivých oblastiach týkajúcich sa našej starostlivosti v odbore Diabetológia, keďže sa ich táto problematika bytostne dotýka. Zdôvodňujú: „Je nás skoro pol milióna a stále žijeme v strachu o svoje zdravie. Často sme odsúvaní z normálneho života, práce, spoločnosti, kolektívov. Nie je hádam rok, kedy by nad nami nevisela hrozba likvidácie odboru Diabetológie. Diabetológia je moderný, dynamicky rozvíjajúci sa odbor,  ale na Slovensku má neistú budúcnosť. Samostatná diabetológia nám však dáva akú takú istotu, že sa o nás postarajú skutočne na slovo vzatí odborníci, ktorí sa v tomto špecializovanom odbore vzdelávajú už viac ako polstoročie. Za posledných 12 rokov sa veľmi rozšírila liečba, diagnostika a starostlivosť o nás. Každý špecializovaný medicínsky odbor sa potrebuje rozvíjať. Pre svoju budúcnosť musí mať zabezpečené vzdelávanie v odbore. Na dosiahnutie vysokej kvality liečby nielen lekári, ale aj diabetici potrebujú štandardné terapeutické postupy. To všetko je dnes ohrozené. Lebo sú snahy, aby sa o nás diabetikov, starali aj špecialisti z iného odboru  – endokrinológie, ktorí nie sú na to pripravení.“ 

Endokrinológovia sú špecialisti na ochorenia endokrinného systému. Diabetici majú dnes zložitú modernú terapiu, používajú sa moderné technológie. Veľmi dôležité je zabezpečenie ďalšej následnej celoživotnej starostlivosti, ktoré vie zabezpečiť iba špecializovaná diabetologická ambulancia.

Podobné snahy tu boli už niekoľkokrát, ale vždy sa ukázalo, že najlepšie  pre pacientov s diabetom je, ak sa o nich starajú diabetológovia. Zväz diabetikov Slovenska má oprávnené obavy, ako bude zabezpečená a kto bude realizovať zdravotnú starostlivosť o diabetických pacientov na Slovensku. Poďme sa pozrieť na príčiny a dôvody ich obáv ktoré zhrnuli doc. MUDr. Viera Doničová PhD., MBA, predsedníčka SDS a doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy: 

„Na Slovensku máme 58 rokov samostatný špecializačný odbor Diabetes, poruchy látkovej premeny a výživy. V našich 350 diabetologických ambulanciách sa vykonáva čoraz viac diagnostických a liečebných úkonov, ktoré sa predtým mohli realizovať iba v nemocniciach počas hospitalizácie. Diabetológia za posledných 12 rokov zaznamenala bezprecedentný rozvoj v oblasti diagnostických a liečebných metód zavedením nových technológií kontinuálneho monitorovania glykémie, inzulínových púmp s uzavretým okruhom, nových typov inzulínov a liekov. Technológie sa stali súčasťou liečby diabetu a vďaka nim dokážeme zabrániť vzniku diabetických komplikácií ako sú amputácie, slepota, srdcový infarkt, potreba dialýzy. Na liečbu uvedených komplikácií štát vynakladá z verejného zdravotného poistenia najviac finančných prostriedkov zo všetkých odborov. Súčasná diabetológia je rozsiahly odbor, ktorý sa čím ďalej tým viac vzďaľuje od endokrinológie a svojimi diagnostickými a liečebnými postupmi, zasahuje do kardiológie, nefrológie či vnútorného lekárstva. Preto za posledných 12 rokov sa nikde na svete diabetológia nespojila s endokrinológiou, ale naopak, vzniká samostatná diabetológia, napríklad minulý rok v Grécku. Preto nie je žiaden dôvod, aby sa na Slovensku odbor diabetológia stal súčasťou endokrinológie.“ 

  • Napriek uvedenému Komisia MZ SR pre odborné štandardné diagnostické a terapeutické postupy neschválila štandardy pre edukáciu a liečbu diabetu, dokonca ich odmietla prejednávať pokiaľ v nich nebudú mať endokrinológovia rovnaké kompetencie, ako súčasní diabetológovia. Pritom endokrinológovia neliečia diabetických pacientov. Starajú sa o iných pacientov a využívajú iné liečebné a diagnostické metódy ako diabetológovia. V tejto ako aj v ďalších komisiách MZ SR Slovenská diabetologická spoločnosť nemá žiadne zastúpenie.
  • Diabetológia nedostala ani jedno rezidenčné miesto pre mladých diabetológov napriek tomu, že je tretím najžiadanejším nedostatkovým odborom na Slovensku. O rezidenčný program sme opakovane žiadali spolu s niektorými VÚC. Pričom podľa návrhu siete MZ SR na Slovensku je potrebné doplniť 163 diabetológov.
  • Napriek nesúhlasu a proti vôli diabetológov sa endokrinológovia usilujú rozšíriť si svoj špecializačný odbor o diabetológiu.
  • Endokrinológovia nám nechcú schváliť ŠTANDARDY a chcú bez vzdelávania robiť naše výkony. Kvôli uvedeným dôvodom je na Slovensku ohrozená generačná výmena diabetológov, vznik nových diabetologických ambulancií a táto neistota odboru má dopad aj na samotných pacientov s diabetom.

„Na Slovensku trvá špecializačná príprava v odbore Diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy päť rokov, pričom vychádza z vnútorného lekárstva a nie z endokrinológie, ktorá je samostatnou špecializáciou. V rámci špecializácie diabetológ získa vedomosti a praktické skúsenosti pre komplexnú liečbu diabetu, ako v jedinom špecializačnom odbore na Slovensku. Jedine diabetológ pozná celkový zdravotný stav pacienta s diabetom a preberá za neho aj právnu zodpovednosť. Na základe legislatívy nie je možné na Slovensku sa súčasne vzdelávať v dvoch rôznych odboroch ani preberať obsahovú náplň iného špecializačného odboru. Preto ani endokrinológia nemá preberať kompetencie a obsahovú náplň diabetológie. Diabetológia je významný odbor s veľkým celospoločenským dosahom, ktorý sa stará o takmer pol milióna diabetikov. Naši mladí kolegovia tiež potrebujú rezidenčné miesta, aby bolo možné zabezpečiť kontinuitu odboru. Iba diabetológia ako samostatný odbor dokáže na Slovensku zabezpečiť kvalitnú starostlivosť pre pacientov s diabetes mellitus a nemôže ju nahradiť nikto s inou špecializáciou,“ hovorí doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník MZ SR pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. 

„Diabetológia je obsiahly a náročný odbor, ktorý zasahuje aj do iných medicínskych odborov. Pokiaľ ochorenie nie je správne manažované, skracuje život, zvyšuje riziko závažných komplikácií ako sú srdcovocievne ochorenia, diabetická noha, slepota, zlyhanie obličiek a ďalšie. Spôsobilosť na vykonávanie diabetologickej praxe sa dosahuje dlhoročnou prípravou s atestačnou skúškou v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a je na túto špecializáciu viazaná už takmer 60 rokov. Slovenská diabetológia má rozpracovanú štruktúru ambulancií a diabetologických centier a dosahuje aj v porovnaní so svetom výborné výsledky. Z pohľadu cost/benefit je výhodná aj ekonomicky,“ hovorí doc. MUDr. Emil Martinka PhD.,  primár Diabetológie, Národný endokrinologický a diabetologický ústav v  Ľubochni a prezident Slovenskej diabetologickej asociácie. 

 „Pre pacienta je okrem lekárskeho ošetrenia potrebné, aby sa vedel poradiť so zdravotnou sestrou, ktorá mu vie odborne poradiť, pomôcť mu s nasadením senzora, pomôcť mu s obsluhou inzulínovej pumpy. Skúsená zdravotná sestra je pre prácu v ambulancii diabetológa nesmierne potrebná,“  dodáva MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA.

„Asociácia na ochranu práv pacientov SR plne podporuje pacientov a diabetológov v ich snahe o záchranu odboru diabetológia. Máme za to, že na Slovensku môže dôjsť k ohrozeniu dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s diabetom, ktorých každoročne pribúda.  Ide o početnú skupinu pacientov a je dôležité, aby títo boli aj naďalej sledovaní v diabetologických ambulanciách, ktoré im v súčasnosti poskytujú špičkovú starostlivosť a dôsledne manažujú ich zdravotný stav vrátane liečby a edukácie,“ hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Zväz diabetikov Slovenska zorganizoval petíciu za zachovanie samostatného odboru Diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy a formy starostlivosti o diabetických pacientov diabetológom. Iba samostatný odbor Diabetológia môže zaručiť, že o pacientov s diabetes mellitus bude postarané a že sa bude tento odbor ďalej rozvíjať.

Pripravili: Jozef Borovka, Zväz diabetikov Slovenska a Katarína Leschinger

Foto: Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu