PACIENTI SO SCLEROSIS MULTIPLEX, AK SÚ NEEFEKTÍVNE LIEČENÍ, PREDSTAVUJÚ VYSOKÚ ZÁŤAŽ NIELEN PRE ŠTÁT

0
765

Počty ľudí, ktorým bolo diagnostikované ochorenie sclerosis multiplex, výrazne rastú. Za posledných sedem rokov sa ich počet zvýšil až o 32 %. Len v minulom roku si toto ochorenie vyžiadalo celkové výdavky zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 57 miliónov eur. 

Nedávna dopadová analýza predpokladá, že v roku 2030 si priame náklady zahŕňajúce diagnostiku, liečbu a hospitalizáciu pacientov vyžiadajú náklady až vo výške 126 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti súčasnosti. Rovnako rastú aj nepriame náklady súvisiace s ochorením, ktoré zahŕňajú najmä invaliditu, stratu produktivity práce, práceneschopnosť či mortalitu.

Analýza ukázala, že je nevyhnutné sústrediť sa na včasný záchyt ochorenia a efektívnu liečbu v skorých štádiách ochorenia, vďaka ktorej zostanú chorí čo najdlhšie  aktívni, produktívni a ekonomicky i sociálne samostatní.

Ženy majú dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť ochorenia na sclerosis multiplex v porovnaní s mužmi. Z dostupných dát zdravotných poisťovní vyplýva, že na Slovensku sa toto ochorenie týka 71 % žien a 29 % mužov. Až 89 % z nich je v produktívnom veku, čo má zásadný vplyv na ich súkromný aj pracovný život. Z porovnania európskych krajín vyplýva, že až 10 % pacientov bolo za posledné tri mesiace hospitalizovaných a až 90 % potrebovalo navštíviť lekára. Celkovo tak priame náklady, do ktorých analýza zahŕňa diagnostiku, liečbu a hospitalizácie, predstavovali v minulom roku čiastku 53 miliónov eur. Najväčší podiel – až 69 % z balíka – znáša na týchto nákladoch Všeobecná zdravotná poisťovňa. 

Analýza odborníkov sa pozrela aj na nepriame náklady súvisiace so sclerosis multiplex. V rámci nich brala do úvahy také faktory ako je mortalita, práceneschopnosť, invalidita či strata produktivity. Iba 26 – 42 % pacientov s diagnostikovanou sclerosis multiplex je schopných zamestnať sa. Analýza predpokladá, že celková strata produktivity u jedného trvalo invalidného pacienta, ktorý sa kvôli tejto diagnóze nemôže inak zamestnať, môže presahovať čiastku 570 000 eur. Z dostupných dát Sociálnej poisťovne vyplýva, že náklady na invaliditu u pacientov s diagnostikovanou sclerosis multiplex narástli od roku 2015 medziročne v priemere o 37 %. 

Odborníci diskutujúci v rámci HealthCare Innovation Fora sa zhodli na tom, že efektívna liečba ochorenia už v jeho skorých štádiách, môže síce znamenať počiatočné vyššie náklady na strane zdravotných poisťovní, na strane druhej sa z dlhodobého hľadiska znižujú náklady Sociálnej poisťovne v rámci sociálnej kompenzácie úhrad nemocenského a invalidného. 

Štát by mal  pri kategorizačnom procese a rozpočtovaní výdavkov na úhradu liekov prihliadať na dáta a analýzy sociálnej a zdravotných poisťovní. Oba subjekty sú navzájom silne prepojené. Nová Analýza dopadov priamych a nepriamych nákladov týkajúcich sa ochorenia sclerosis multiplex, ktorá vznikla pod odbornou garanciou prof. Róberta Babeľu a analytikov Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave, analyzovala dáta Sociálnej poisťovne a všetkých troch zdravotných poisťovní. Z nich vyplýva, že do roku 2030 budú rásť tak priame, ako aj nepriame náklady súvisiace so sclerosis multiplex. 

Alarmujúce je, že toto ochorenie sa týka najmä mladých ľudí medzi 20. a 30. rokom života. Len v  Európe žije s týmto neurodegeneratívnym autoimunitným ochorením viac ako 1,2 miliónov pacientov. Čím neskoršia diagnostika a neskoršia efektívna liečba, tým majú pacienti horšiu prognózu ochorenia a stávajú sa skôr sociálno-ekonomickou záťažou pre štát. Sú odkázaní na pomoc blízkych a vytrhnutí z bežného života, častokrát prichádzajú o zamestnanie a tiež o kontakt s okolitým svetom. Ich blízki, ktorí sa o nich starajú, sú tiež negatívne ovplyvnení touto diagnózou v pracovnom i súkromnom živote.     

Podľa predsedníčky Sekcie sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti MUDr. Marianny Vitkovej je preto dôležité, aby mali lekári možnosť v terapeutickom okne, teda už v skorých štádiách ochorenia, indikovať pacientom z medicínskeho hľadiska čo možno najefektívnejšiu liečbu. Táto možnosť je, žiaľ, dnes napriek dostupnej modernej terapii obmedzená indikačnými obmedzeniami až na neskoršie štádia ochorenia.

Moderná liečba na toto ochorenie je na Slovensku dostupná od roku 2014 a podľa MUDr. Dagmar Mojžišovej zo Sociálnej poisťovne aktuálne môžeme sledovať efekt moderných terapií, ktorý sa prejavuje na vyššej efektivite nákladov Sociálnej poisťovne. Práve Sociálna poisťovňa je v úspore nákladov na vyplácanie invalidných či nemocenských dávok doslova odkázaná na inovácie v medicíne. 

V roku 2020 Sociálna poisťovňa schválila 770 žiadostí o invalidný dôchodok pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. Vek žiadateľov sa pohyboval v rozpätí 40 až 49 rokov. Práve vďaka inovatívnym terapiám sa podarilo udržať mladých ľudí dlhšie ekonomicky aktívnymi.

Pacienti so sclerosis multiplex, ktorým nie je včas poskytnutá efektívna liečba, súčasťou ktorej by mala byť aj rehabilitácia, sa môžu stať neschopnými pracovať a starať sa o seba – ostanú odkázaní na pomoc rodinných príslušníkov a predstavujú pre štát zvýšené náklady.

Optimálny manažment pacientov so sclerosis multiplex by mal presahovať z oblasti zdravotníckej starostlivosti do oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej starostlivosti. 

V záujme zmierňovania dopadov aj z pohľadu nepriamych nákladov súvisiacich s invaliditou, stratou produktivity či  práceneschopnosťou, ktoré môžu v roku 2030 vzhľadom na rastúci počet pacientov predstavovať obrovskú záťaž pre štát a jeho sociálny systém, je nevyhnutné sústrediť sa na včasnú diagnostiku ochorenia a efektívnu liečbu v skorých štádiách ochorenia, z ktorej môžu pacienti benefitovať natoľko, že zostanú aj naďalej a čo najdlhšie aktívni, produktívni a ekonomicky i sociálne samostatní. 

Podľa GrapePR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu