Pri rozsiahlej rekonštrukcii starej bratislavskej polikliniky na Bezručovej ulici sa akosi „pozabudlo“ na vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu. Hoci Poliklinika Bezručova, ktorá poskytuje zdravotnícke služby pacientom, sa o napravenie nedostatku snaží aby uľahčila pacientom, hendikepovaným občanom, ale aj rodičom s batoľatami prístup do tohto zdravotníckeho zariadenia, firma Bezručova Invest, s. r. o. namieta výstavbu bezbariérového prístupu do polikliniky. Pacienti poukazujú na porušovanie Európskej charty práv pacientov a konanie tejto spoločnosti vnímajú ako necitlivé a v rozpore s dobrými mravmi. 

Za vybudovanie bezbariérového prístupu bola preto iniciovaná petičná akcia. 

Poliklinika Bezručova sa stará o viac ako 25 000 pacientov z Bratislavy a blízkeho okolia a týždenne jej bránami prejde viac ako dvetisíc pacientov a ich blízkych. Zdravotnícke zariadenie nadväzuje na slávnu históriu nemocnice, ktorá sídlila na tejto staromestskej adrese a ako poliklinika začala poskytovať svoje služby pre pacientov opäť po rozsiahlej rekonštrukcii po 30 rokoch. 

Túto pre pacientov pozitívnu skutočnosť narúša veľký problém: objekt nemá funkčný bezbariérový prístup, hoci jej bol pri prenájme priestorov deklarovaný a prisľúbený. „V súčasnej dobre je nevyhnutné, aby verejné budovy mali vybudovaný bezbariérový prístup. Najmä, ak ide o zdravotnícke zariadenia, ktoré z povahy svojej činnosti poskytujú zdravotnú starostlivosť aj imobilným pacientom. O tak prirodzenej veci ako je bezbariérový prístup do nemocnice či polikliniky by sa preto nemala viesť žiadna polemika,“ hovorí prof. MUDr. Tibor Hlavatý PhD., medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova. V súčasnosti pacienta na invalidnom vozíku musia vynášať po strmých schodoch…

Poliklinika sa snaží o rýchle vybudovanie bezbariérového prístupu na vlastné náklady, iniciovala projekt vybudovania rampy, vyžiadala si potrebné povolenia od kompetentných inštitúcii. Žiaľ, ani po roku od toho snaženia stavať nemôže. Dôvodom sú námietky spoločnosti Bezručova Invest, s.r.o., ktorej konečným užívateľom výhod je Juraj Široký. Spoločnosť zaslala námietky voči stavbe, a to niekoľko dní pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, ktoré vydal Stavebný úrad Bratislava – Staré mesto na základe súhlasných stanovísk všetkých dotknutých orgánov. 

„Máme za to, že tieto námietky sú účelové a majú jediný cieľ: predĺžiť stavebné konanie, nakoľko v danej veci musí teraz rozhodnúť odvolací orgán, t. j. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu a zabrániť vybudovaniu tohto bezbariérového prístupu. Takéto konanie považujeme za necitlivé vo vzťahu k pacientom, ktorí sú na bezbariérový prístup odkázaní,“ dopĺňa prof. Hlavatý. 

Na potrebu vybudovania bezbariérového prístupu upozornili aj samotní pacienti, ktorí majú problém dostať sa na vyšetrenia do budovy polikliniky. V tejto súvislosti bola iniciovaná petícia nielen za vybudovanie takejto rampy, ale aj za urýchlené konanie zo strany odvolacieho orgánu, ktorý musí vo veci námietky Bezručova Invest rozhodnúť. 

„Je neprijateľné, aby sme v 21. storočí bojovali za vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho zariadenia. V zmysle Európskej charty práv pacientov a Charty práv pacientov v SR  máme my, pacienti, právo na prístup k zdravotníckym službám na základe svojho zdravotného stavu a podľa stupňa zdravotného postihnutia. Chýbajúce bezbariérové prístupy tieto naše práva upierajú,“ hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov v SR. Veronika Ivančíková z pacientskej organizácie Slovak Crohn Club sa pridáva: „Považujeme za mimoriadne necitlivé, ak súkromná spoločnosť namieta vybudovanie bezbariérového prístupu a svojimi námietkami bráni k jeho výstavbe čo je v príkrom rozpore nielen s Európskou chartou práv pacientov, ale aj v rozpore s dobrými mravmi“. 

Zástupcovia Polikliniky Bezručova sa v danej veci obrátili aj na Úrad komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. „Veríme, že odvolací orgán sa stotožní s kladnými stanoviskami všetkých dotknutých subjektov a potvrdí rozhodnutie, ktoré v danej veci vydal Stavebný úrad Bratislava – Staré mesto,“ uzatvára prof. Hlavatý. 

Za vybudovanie bezbariérového prístupu bola iniciovaná petičná akcia, ktorú môžu pacienti podpísať priamo na Poliklinike Bezručova, alebo na www.peticie.com

Foto a vizualizácie: Poliklinika Bezručova

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu