Pred jedenástimi rokmi na Slovensku vzniklo občianske združenie Aj Ty v IT. Jeho cieľom dodnes ostáva otvoriť dievčatám a ženám dvere k úspešnej kariére v najrýchlejšie rastúcom a najlepšie ohodnotenom segmente na trhu. Niekdajšia doména mužov má v rukách žien šancu naplniť svoje poslanie. Hoci je to beh na dlhú trať, jeho cieľom je výhra na oboch stranách. Na nedávnej konferencii Slovak Women in Tech 2023 v Bratislave predstavili aj aktuálnu situáciu v tejto oblasti. 

Informovanosť, motivácia a cielené zobúdzanie potenciálu žien otvorených rastu môže priniesť do firiem kvalifikované odborníčky a Slovenkám priblížiť príležitosti na budovanie kariéry v IT. Prirodzeným vyústením viac ako dekády edukačných aktivít a vzájomného zdieľania je už druhý ročník konferencie Slovak Women in Tech, na ktorej úspešné Slovenky inšpirovali ženy, ktoré zvažujú kariérnu zmenu.

Napredovanie vďaka exaktným dátam

Výsledky už druhého unikátneho reprezentatívneho prieskumu zobrazujú aktuálne preferencie žien (a mužov) na pracovnom trhu. Odpovedajú na otázku o rovnosti príležitostí a slúžia ako pomyselný most spájajúci ponuku a dopyt.
Mechanika aktuálneho prieskumu bola nastavená tak, aby bolo na základe získaných dát možné porovnať vývoj záujmu žien o pracovné uplatnenie sa v IT segmente a popísať trend v tejto oblasti. Zo vzorky viac ako 2 000 oslovených, ktoré spĺňali kritériá pre reprezentatívnosť prieskumu sa smerodajnou stala skupina respondentov, ktorá po zodpovedaní screeningových otázok vykazovala záujem o prácu v IT sektore

Okrem otázok zameraných na budúce smerovanie sa batéria dát rozšírila aj o  informácie o aktuálnej životnej situácii respondentov zvažujúcich zmenu, o ich motivácii, sebahodnotení a úrovni digitálnej gramotnosti. Prieskum tiež poskytol informácie o bariérach, ktoré stoja v ceste za perspektívnou kariérnou zmenou a ponúka tiež náhľad na proces výberu a rozhodovania sa pri výbere práce u žien i mužov zvažujúcich v najbližších 12 mesiacoch zmenu

Aj keby sa mohlo zdať, že v uvažovaní o kariérnom posune je medzi mužmi a ženami markantnejší rozdiel, nie je tomu tak. Bez ohľadu na segment sú si respondenti v mnohých parametroch veľmi podobní. U 18 % mužov a 15 % žien zvažujúcich kariérnu zmenu v najbližších 12 mesiacoch prevažuje skôr pasívnejší prístup – preferujú čakanie na zaujímavú pracovnú ponuku či oslovenie zamestnávateľom namiesto aktívneho angažovania sa. Muži aj ženy rovnako uprednostňujú čas strávený s blízkymi a čas na seba pred možnosťou kariérneho rastu. Bez väčšieho prekvapenia sa muži aj ženy zhodli aj na tom, že je pre nich najdôležitejšia pracovná náplň a finančné ohodnotenie. 

U bezmála troch štvrtín opýtaných žien a 63 % mužov je na vrchole TOP 5 faktorov rozhodujúcich o výbere nového zamestnania vzdialenosť budúceho pracoviska od miesta bydliska. Na druhom a treťom mieste sa zhodne u oboch pohlaví umiestnil flexibilný pracovný čas a možnosť práce z domu. 


Obavy nie sú iba ženskou témou 

Zaujímavým zistením je, že za optimálne finančné ohodnotenie považujú ženy v IT segmente sumu 1 476 eur, zatiaľ čo uvažovanie mužov o optimálnom plate v spomínanom segmente sa hýbe okolo čiastky vyššej o takmer 800 eur. 

Viac, ako polovica mužov a žien s rozdielmi len okolo 5 % medzi pohlaviami sa zhodla na obavách z nedostatku vedomostí, potrebného vzdelania či skúseností. Na druhej strane obe skupiny respondentov vnímajú zvýšenú potrebu neustále sa vzdelávať – tá je o 6 percentuálnych bodov vyššia u žien. Za istú bariéru v uplatnení však muži aj ženy takmer zhodne považujú medzery v ovládaní cudzích jazykov.

Rozdiely sú aj v uvažovaní o kariérnom posune z hľadiska zamestnávateľa. Ženy svoj kariérny rast až v 73 % vidia u toho súčasného, kým muži si naplnenie svojich cieľov sľubujú skôr od zmeny zamestnávateľa. 

Ako zásadné sa však v téme uvažovania o uplatnení sa v IT sektore javí zistenie, že u mužov je to tretia z najpreferovanejších možností, zatiaľ čo u žien je preferencia práce v IT na chvoste rebríčka. Čiastočne na to vplýva aj fakt, že 22 % zo vzorky mužov v IT už pracuje. 

„Slovak women“ v IT pred rokom a dnes

Podľa aktuálneho prieskumu narástol počet žien, ktoré zvažujú zmenu zamestnania. Oproti minuloročným 27 % sa k tejto možnosti v horizonte najbližších 12 mesiacov prikláňa až 39 % žien. Pomerovo však klesol záujem žien o prácu v IT z minuloročných 10 % na tohtoročných 8,5 %. Ženy vnímajú ako najatraktívnejšiu oblasť na uplatnenie sa aj naďalej administratívu a predaj. Nové pozície aktívne vyhľadáva len niečo okolo 15 % žien a oproti minulému roku sa nezmenila ani preferencia v motivácii na zmenu zamestnania. Tá by mala podľa 85 % opýtaných prísť zvonka v podobe oslovenia potenciálnym zamestnávateľom. IT tak, ako minulého roku zostáva medzi ženami na okraji záujmu aj napriek tomu, že respondentky považujú za jednu z hlavných motivácií na prácu v IT atraktívne finančné ohodnotenie. 

K nízkemu záujmu o segment prispieva najmä pocit nedostatočného vzdelania a kvalifikácie. Pred uchádzaním sa o prácu stoja obavy totožné s tými, ktoré sa podarilo formulovať aj vďaka dátam z minuloročného prieskumu. Až 72 % žien vníma úroveň svojich vedomostí a skúseností v IT ako začiatočnícku. Takmer rovnaký počet (80 %) to zároveň považuje za profesionálny hendikep. Napriek tomu medziročne klesol podiel žien, ktoré absolvovali nejakú formu profesionálneho vzdelávania sa z minuloročných 38 % na tohtoročných 25 %.

Aj Ty v IT a firmy môžu pomôcť ženám rásť

Za kľúčové posolstvo, ktoré sa opiera o získané dáta považuje organizácia Aj Ty v IT informáciu, že ženy stále vnímajú svoju kvalifikáciu ako nízku alebo nedostatočnú pre úspešné uplatnenie sa v IT. 

Z prieskumu tiež vyplynulo, že zamestnávatelia môžu vyťažiť z vyhľadávania talentov vo vlastných radoch a z investovania do ich vzdelávania aj napriek neistote a trendu škrtania nákladov. Organizovať re-skillingové a up-skillingové programy sa javí ako perspektívne, keďže žien pracujúcich v IT či na vstupe do segmentu je stále málo. Efektívnou pre firmy sa tiež javí stratégia predstavovať pri obsadzovaní pozícií IT ako celok, čo môže zvýšiť prvotný záujem uchádzačov o zamestnanie v segmente. Firmy tiež môžu aktívne vplývať na budovanie základne budúcich odborníkov podporou vzdelávania v IT a podporou programov, ktoré sa aktívne venujú technologickej gramotnosti detí a mládeže či podpore talentov. 

Pripravila: Timea Ilavská

Foto: Aj Ty v IT

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu