Obmedzená dostupnosť kardiológov a dlhé čakanie na termín vyšetrenia. To sú dôvody, prečo pacienti trpiaci vážnymi kardiovaskulárnymi diagnózami často kardiológa vôbec nenavštívia. Pritom pri diagnóze srdcového zlyhávania by mali podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti prísť do kardiologickej ambulancie do 6 týždňov po prepustení z nemocnice. Podľa dát zdravotnej poisťovne Dôvera tak do troch mesiacov od prepustenia urobí len polovica pacientov hospitalizovaných so srdcovým zlyhávaním.

Srdcové zlyhávanie alebo srdcová nedostatočnosť nie je diagnóza sama o sebe, ale stav, keď srdce zoslabne alebo sa zmení tak, že nedokáže vykonávať svoju základnú činnosť – dodávať všetkým orgánom tela potrebné množstvo krvi. Medzi typické príznaky ochorenia patrí dýchavica, a to aj pri bežných aktivitách, opuchy končatín v dôsledku zadržiavania vody v tele, celková slabosť, nevýkonnosť a únava. Štatisticky možno očakávať že u jedného z 10 Slovákov sa počas života vyvinie srdcové zlyhávanie. V súčasnosti evidujeme na Slovensku viac ako 100 000 pacientov s touto diagnózou.

„Pacienti so srdcovým zlyhávaním sú často veľmi komplexne chorí, ich vyšetrenie trvá dlhšie a má byť spojené s edukáciou. Kontrola najneskôr do 6 týždňov a potom prvý polrok ešte niekoľkokrát na úpravu liečby, je mimoriadne dôležitá. Musíme pacientom vysvetliť dávkovanie, liečebný režim a edukovať ich,“ hovorí doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostka Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH v Bratislave. Pokiaľ sa však pacienti neprídu ku kardiológovi, zostávajú bez kontroly, čo je vzhľadom na ich diagnózu veľké riziko a veľmi vážny problém. 

Nedostatočná disciplína pri liečbe sa nevypláca

 „Miera prežívania pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním je na Slovensku veľmi nepriaznivá – približne 50 % pacientov zomrie do 5 rokov od určenia diagnózy. Takmer tretina pacientov zomiera do roka po hospitalizácii,“ uvádza doc. Eva Goncalvesová. Zároveň je srdcové zlyhávanie najčastejšia príčina hospitalizácií z dôvodu kardiovaskulárnej diagnózy.

Na čas, kedy pacient navštívi kardiologickú ambulanciu, vplýva viacero faktorov. Najmä vek pacienta, starostlivosť u kardiológa pred hospitalizáciou či dostupnosť lekára v regióne. „Už dlhodobo sa venujeme zisťovaniu príčin týchto neskorých návštev. Podľa našej analýzy tvoria štvrtinu pacientov v kardiologických ambulanciách pacienti s vysokým tlakom bez závažných komplikácií, ktorí by mohli byť v starostlivosti všeobecného lekára. To má vplyv na obsadenosť kardiológov, ale je to len jeden z dôvodov,“ objasňuje Beáta Saal, analytička zo zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Ďalšími dôležitými faktormi sú organizácia chodu ambulancií, ale aj samotná informovanosť a záujem pacienta o liečbu. Je kľúčové, aby pacient so srdcovým zlyhávaním, ktorý je už vo vyššom veku, pochopil podstatu svojho ochorenia a potrebu dodržiavania liečebného režimu,“ uvádza doc. Eva Goncalvesová a v otázke zlepšenia prístupu k špecializovanej zdravotnej starostlivosti dodáva: „Východiskom by mohlo byť to, aby pacient po prepustení minimálne raz a včasne prišiel do ambulancie v zariadení, kde bol hospitalizovaný.“

Vzdelávanie pacientov je nevyhnutné

V snahe zvýšiť informovanosť začali kardiologické centrá vzdelávať pacientov ešte pred ukončením hospitalizácie. Zdravotná poisťovňa Dôvera nadväzuje na to aj adresnou pomocou pre týchto pacientov – teda bezplatným telefonickým poradenstvom kardiologickými sestrami na Linke pre zdravie 0850 850 888, plnou úhradou ambulantnej kardiovaskulárnej rehabilitácie v Dome srdca v Martine i poskytovaním overených informácií o tejto diagnóze na www.dovera.sk/srdce. Okrem toho podporuje aj lekárov špecialistov. Sústredíme sa aj na zavádzanie rôznych inovatívnych prístupov a nástrojov. Zatiaľ v pilotných projektoch testujeme možnosti telemonitoringu pacientov so srdcovým zlyhávaním, umelú inteligenciu v oblasti čítania EKG,“ hovorí Roman Mužik, manažér odboru stratégie a inovácii v zdravotníctve zdravotnej poisťovne Dôvera.

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa je zároveň partnerom vzdelávacej iniciatívy Zdravie máš len jedno, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na rizikové faktory, ako je vysoký tlak, obezita, cukrovka či vysoký cholesterol. Práve srdcové zlyhávanie je následkom spomínaných rizikových faktorov a vážnych kardiovaskulárnych komplikácií s nimi súvisiacimi. Pacienti sa k nim „dopracujú“ podceňovaním liečby a zanedbávaním zdravej životosprávy. Je preto zodpovednosťou každého jednotlivca, aby bol k svojmu zdraviu vnímavý a uvedomoval si, že zdravie má len jedno.

Srdcové zlyhávanie je drahá diagnóza

Srdcové zlyhávanie alebo srdcová nedostatočnosť – keď srdce nedokáže vykonávať svoju základnú činnosť čo je dodávať všetkým orgánom tela potrebné množstvo krvi –  je veľmi náročná diagnóza.  

Len zdravotná poisťovňa Dôvera vynaložila v roku 2022 na starostlivosť o pacientov s touto diagnózou až 140 mil. eur, čo predstavuje 9 % všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť. Včasná diagnostika a včas nasadená správna liečba však dokáže pacientom so srdcovým zlyhávaním významne znížiť riziko úmrtia, hospitalizácií, predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu.  

„Na Slovensku majú pacienti so srdcovým zlyhávaním k dispozícii všetky formy inovatívnej liečby, ktoré sú v zahraničí dostupné. Veľmi dôležitá je však aj vlastná zodpovednosť a prístup pacientov – aby túto liečbu dodržiavali, boli pod dohľadom kardiológa a svojmu stavu zásadne prispôsobili aj životný štýl – teda upravili stravu a dbali o fyzickú aktivitu a každodenný pohyb,“ uzatvára doc. Eva Goncalvesová.

Foto: Grape PR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu