ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY

0
1264

V septembri minulého roka zasadlo do školských lavíc úplne po prvý raz takmer 59 229 detí. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. augusta 2021 vek 6 rokov, ako aj rodič dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, povinný ho zapísať do základnej školy. 

Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2021, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Na zápis musíte prísť aj vtedy, keď predpokladáte, že vaše dieťa bude mať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa síce zapíšete do ZŠ, ale zároveň požiadate o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

  • Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole podľa trvalého pobytu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.
  • Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.
  • Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup.
  • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť  jeho zaradenie do nultého ročníka. V oboch prípadoch tak môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pričom vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnili od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Podobný termín zápisu (apríl 2021) sa predpokladá aj pre rok 2021/2022. V minulom roku kvôli pandémii koronavírusu určoval konkrétne termíny zápisov zriaďovateľ s tým, že zápisy školy organizovali bez osobnej prítomnosti detí. Odporúčala sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňovali, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Formu a obsah zápisu určuje riaditeľ po prerokovaní v metodickom združení prvého stupňa a na základe odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).  V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2021. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

foto: pixabay.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu